Pukkellaks

Pukkellaks: En Uønsket Gjest i Norske Elver

Pukkellaksen (Oncorhynchus gorbuscha), også kjent som "pink salmon" på engelsk, er en anadrom fiskeart i laksefamilien. Mens den har sin naturlige opprinnelse i Stillehavet, har den funnet veien til norske elver, og ikke uten konsekvenser.

Opprinnelse:

 • Pukkellaksen stammer opprinnelig fra Stillehavet, og dens naturlige utbredelsesområde strekker seg fra nordlige California til Sibir.

 • Arten ble introdusert til nordvest Russland på 1950-tallet og har siden spredt seg til europeiske elver.

Trusler den utgjør:

 • Konkurranse om ressurser: Pukkellaksen konkurrerer med lokale fiskearter om næring og gyteområder, noe som kan føre til reduserte bestander av innfødte arter.

 • Sykdommer: Den kan introdusere nye sykdommer eller parasitter som ikke er naturlige for lokale arter, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for elvens økosystem.

 • Endret økosystem: Med sin raske reproduksjon kan pukkellaksen forstyrre det naturlige balansen i et vassdrag, og dermed påvirke andre arter direkte eller indirekte.

Hvorfor er den uønsket i norske elver?

 • Truet lokal fiskebestand: Norsk laks og sjøørret, begge viktige for norsk natur og økonomi, kan bli truet på grunn av konkurranse fra pukkellaksen.

 • Skader økosystemet: Med introduksjonen av en ikke-innfødt art er det alltid en risiko for økosystemendringer, som kan være uforutsigbare og skadelige.

 • Økonomisk innvirkning: Reduserte bestander av innfødte arter kan ha økonomiske konsekvenser for fiskerier og turisme knyttet til fiske i Norge.

Mens pukkellaksen kan være en fascinerende art i sitt naturlige habitat, representerer den en betydelig trussel i norske elver. Det er viktig å overvåke dens tilstedeværelse nøye og ta skritt for å begrense dens spredning for å bevare de rike og mangfoldige vannøkosystemene i Norge.

Pukkellaksen er kjent for sine karakteristiske humpete rygg

Dette er en særegenhet som skiller den fra andre laksearter. Denne uvanlige fysiske egenskapen har gitt opphav til navnet "pukkellaks" på grunn av dens ble og arter. En voksen pukkellaks, også kjent som Humpback Salmon, kan bli imponerende stor med en gjennomsnittlig størrelse på rundt 90 centimeter i lengde og en vekt på omtrent 5-6 kilo. Dette gjør den til en av de største lakseartene.

En av de mest bemerkelsesverdige egenskapene ved pukkellaksen er dens evne til å tilpasse seg forskjellige miljøer. Denne arten trives både i saltvann og ferskvann, og kan derfor finnes langs kystområder så vel som i elver og innsjøer. Arten er allsidig og tilpasser seg forskjellige vannmiljøer. Dette gjør pukkellaksen svært egnet for å overleve i ulike habitater.

Når det kommer til gyting, skiller pukkellaksen seg også fra andre laksearter. Mens andre laksarter gyter i elvene hvor de ble født, migrerer pukkellaksen langt inn i ferskvannet for å legge egg. De svømmer ofte oppover elver og bekker, hopper over fosser og hindringer på veien. Dette imponerende trekket viser hvor sterke og utholdende disse individene er.

Selv om pukkellaksen har mange unike trekk, er det også noen utfordringer knyttet til artens utbredelse. Pukkellaks er en ikke-innfødt art som ble introdusert til norske farvann på 1960-tallet. Når de blir etablert, kan de forårsake problemer for den lokale økosystemet. Siden da har bestanden vokst raskt, noe som kan ha negative konsekvenser for de naturlige laksebestandene. Konkurranse om mat og gyteplasser kan føre til at bestander av andre arter blir redusert.

I sum er pukkellaksen en imponerende fisk med mange unike egenskaper. Fra sin karakteristiske humpete rygg til sin evne til å overleve i ulike miljøer og migrere langt for å gyte, skiller denne arten seg virkelig ut fra andre laksearter. Samtidig må vi være oppmerksomme på de potensielle utfordringene knyttet til dens utbredelse og effekten den kan ha på lokale økosystemer.

Pukkellaks - Pink Salmon -Oncorhynchus gorbuscha

Kjennetegn for å identifisere pukkellaks

Pukkellaks, også kjent som humpback salmon, er en spesiell lakseart som skiller seg ut på flere måter. Den blir ofte betraktet som en invasiv art i norske farvann. La oss se nærmere på noen kjennetegn som kan hjelpe oss med å identifisere denne unike fisken.

De spesielle fargene og mønstrene på pukkellaksskinnet

En av de mest karakteristiske egenskapene ved pukkellaks er de spesielle fargene og mønstrene på skinnet deres. Pukkellaksen har en lys grønn eller blågrønn rygg, som gradvis blir lysere mot sidene og undersiden. Den har også mørke flekker langs kroppen, som kan variere i størrelse og form. Disse flekkene kan ligne på bokstaven "X" eller være mer uregelmessige i formen.

Det er viktig å merke seg at fargemønstrene kan variere avhengig av hvor lang tid pukkellaksen har tilbrakt i sjøen. De som nylig har kommet inn i elvene vil ha et friskt og sterkt fargemønster, mens de som har vært lengre tid i elvene vil ha et mer falmet mønster.

Formen på halen som skiller seg fra andre laksearter

En annen måte å identifisere pukkellaks på er gjennom formen på halen deres. Pukkellaksens hale er karakteristisk høy, bred og kraftig sammenlignet med andre laksearter. Denne unike halen gjør det enklere å skille pukkellaks fra andre laksearter når man observerer dem i vannet.

Små tenner langs kjevene til en voksen hannpukkel

En tredje indikator for å identifisere pukkellaks er de små tennene langs kjevene til en voksen hannpukkellaks. Disse tennene kan være vanskelig å se med det blotte øye, men ved nærmere inspeksjon vil man kunne legge merke til dem. Tennene er små og spisse, og de sitter langs hele over- og underkjeven.

Det er verdt å merke seg at hunnpukler vanligvis ikke har disse tennene, så dette kan være et nyttig kjennetegn for å skille mellom hanner og hunner av arten.

Når vi observerer fisk i naturen, er det viktig å ha kunnskap om deres kjennetegn for å kunne identifisere dem riktig. Pukkellaksens spesielle farger og mønstre på skinnet, den karakteristiske formen på halen og de små tennene langs kjevene hos hannpukler er alle gode indikatorer for å gjenkjenne denne unike laksearten.

Pukkellaksens tilstedeværelse i Troms og Finnmark

Omfanget av pukkel-laksespredningen i Troms og Finnmark-regionen

Pukkellaks, også kjent som rosa laks, er en uønsket art som har gjort seg merkbart til stede i elvene i Troms og Finnmark. Denne fremmedarten opprinnelig fra Stillehavet har funnet veien til norske farvann og formerer seg raskt. Forskerne har tidligere registrert at pukkellaksen kommer hvert oddetallsår, men nå ser det ut til at den sprer seg også utenfor disse mønstrene.

Den økte forekomsten av pukkellaks i Troms og Finnmark-regionen har blitt et bekymringsfullt fenomen for både lokalbefolkningen og fiskerinæringen. Tidligere var pukkellaksen hovedsakelig observert nord for Trondheim, men nå når den også lengre sørover. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for de lokale bestandene av atlantisk laks, som er en viktig ressurs både økonomisk og kulturelt.

Elver i Troms og Finnmark som er berørt av økt forekomst av pukkel-laks

Flere elver i Troms og Finnmark er berørt av den økte forekomsten av pukkellaks. Blant disse elvene finner vi Altaelva, Reisaelva, Lakselva, Tanaelva og mange flere. Disse elvene er kjent for å være viktige gyteområder for atlantisk laks, og den økte tilstedeværelsen av pukkellaks kan true bestandene av denne arten.

Pukkellaksen er kjent for å være en hardfør art som kan overleve under ulike forhold. Den gyter i mindre elver og bekker, og dens reproduksjonsevne er imponerende. Dette betyr at selv om antallet pukkellaks i en elv kan være relativt lite, kan de likevel ha stor innvirkning på de lokale bestandene av atlantisk laks.

Konsekvensene av den økte tilstedeværelsen av pukkel-laks for lokalbefolkningen

Den økte tilstedeværelsen av pukkellaks har potensielt negative konsekvenser for lokalbefolkningen i Troms og Finnmark. For det første kan det føre til reduserte bestander av atlantisk laks, som er en viktig ressurs både kommersielt og kulturelt. Dette kan påvirke fiskerinæringen negativt og føre til tapte inntekter for lokalsamfunnene.

I tillegg kan spredningen av pukkellaks også ha økosystemmessige konsekvenser. Pukkellaksen konkurrerer om matressurser med andre arter, inkludert atlantisk laks. Dette kan føre til endringer i næringskjeden og påvirke balansen i økosystemet.

For å håndtere problemet med pukkellaksspredning jobber forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) med å studere denne arten nærmere.

Den økologiske betydningen av pukkellaks i området

Pukkellaks, også kjent som humpback salmon, er en fiskeart som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge. Den har imidlertid blitt introdusert i landet og har sett en betydelig økning i antall, spesielt i områder langs kysten av Troms og Finnmark. Men hva betyr denne tilstedeværelsen av pukkellaks for det lokale økosystemet? La oss se nærmere på den økologiske betydningen av pukkellaksen i området.

Hvordan innføringen av pukkel-laks kan påvirke det lokale økosystemet negativt

Innføringen av pukkellaks kan ha negative konsekvenser for det lokale økosystemet. Denne arten kan konkurrere med andre laksearter om matressurser og leveområder. Dette kan føre til en ubalanse i næringsgrunnlaget og forstyrrelser i det naturlige samspillet mellom arter. Pukkellaksens tilstedeværelse kan også påvirke reproduksjonen og overlevelsen til andre fiskearter som allerede finnes naturlig i elvene.

Påvirkningen av konkurransen mellom ulike laksearter på næringsgrunnlaget i elvene

Konkurranse mellom ulike laksearter kan ha store konsekvenser for næringsgrunnlaget i elvene. Pukkellaksen konkurrerer med andre laksearter, som atlantisk laks og sjøørret, om maten som er tilgjengelig i elvene. Dette kan føre til en reduksjon i mengden mat tilgjengelig for de andre artene, noe som igjen kan påvirke deres vekst og overlevelse. Det er viktig å forstå at hver lakseart har sin spesifikke rolle i økosystemet, og når denne balansen blir forstyrret, kan det få alvorlige konsekvenser.

Fangst og bekjempelse av pukkellaks i elvene

Fangst og bekjempelse av pukkellaks i elvene er et viktig tema for å bevare den naturlige balansen i økosystemet. For å håndtere problemet med denne invasive arten, brukes ulike metoder for å fange pukkellaks og begrense spredningen deres.

Metoder som brukes for å fange pukkellaks i elvene

Det finnes flere effektive metoder som fiskere bruker for å fange pukkellaks i elvene. Noen av disse inkluderer:

 • Garnfiske: Dette innebærer bruk av store garnnett som settes opp på strategiske steder i elven. Pukkellaksen blir fanget når de svømmer inn i nettene mens de vandrer oppover elvestrømmen.

 • Håndfiske: Dette er en mer manuell tilnærming hvor fiskerne går ut i elven med fiskeutstyr og prøver å fange pukkellaksen ved hjelp av stenger eller teiner.

 • Elektrofiske: Denne metoden bruker elektrisitet til å immobilisere fisken midlertidig, slik at den kan bli fanget uten skade. Elektrofiske er en effektiv måte å samle inn data om bestanden samtidig som man reduserer antallet pukkellaks.

Effektiviteten av ulike tiltak for å begrense spredningen av pukkellaks

Flere tiltak har blitt implementert for å begrense spredningen av pukkellaks i elvene. Noen av disse tiltakene har vist seg å være mer effektive enn andre:

 • Fjerne gytefisk: En av de mest effektive metodene er å fjerne gytefisk som allerede har lagt egg i elvene. Dette bidrar til å redusere antallet nye pukkellaks som klekker og sprer seg videre.

 • Bygge fysiske barrierer: Ved å bygge fysiske barrierer som dammer eller strømforsnevringer, kan man hindre at pukkellaksen svømmer oppover elvene og formerer seg i nye områder.

 • Bevisstgjøring og opplæring: Det er også viktig å øke bevisstheten blant lokalbefolkningen og fiskerne om problemet med pukkellaks. Opplæring i riktig håndtering av utstyr og rapportering av observasjoner kan bidra til tidlig oppdagelse og bekjempelse.

Samarbeidet mellom lokale myndigheter og fiskere for å håndtere problemet med pukkellaks

For å lykkes med bekjempelsen av pukkellaks er det avgjørende med et tett samarbeid mellom lokale myndigheter og fiskere. Dette samarbeidet kan ta flere former:

 • Informasjonsdeling: Lokale myndigheter bør informere fiskerne om hvilke områder som er hardest rammet av pukkellaks, slik at de kan fokusere innsatsen sin der det er mest behov.

 • Økonomisk støtte: Økonomisk støtte er en viktig faktor for å håndtere problemet med pukkellaks. Lokale myndigheter bør vurdere å tilby økonomisk støtte til fiskerne for å hjelpe dem i deres innsats for å begrense spredningen av pukkellaks. Dette kan være i form av tilskudd eller subsidier som kan brukes til å dekke kostnadene ved å bekjempe denne invasive arten.

Potensielle trusler mot genetisk integritet hos andre laksearter

En annen bekymring knyttet til pukkellaksens aggressive spredning er potensielle trusler mot genetisk integritet hos andre laksearter. Pukkellaksen kan krysse seg med andre laksesorter og produsere hybrider. Dette kan føre til tap av genetisk variasjon og svekke de unike egenskapene til de naturlige laksebestandene.

Tap av genetisk variasjon hos laksen kan redusere deres evne til å tilpasse seg endringer i miljøforholdene og gjøre dem mer sårbare for sykdommer, klimaendringer og andre eksterne påvirkninger. Derfor er det viktig å overvåke og begrense pukkellaksens spredning for å beskytte den genetiske integriteten hos andre laksearter.

Pukkellaksen som matfisk - Røkt Laks

Pukkellaksen som matfisk: En Overraskende Delikatesse

Pukkellaksen, som nylig har invadert norskekysten, har ikke akkurat fått en varm velkomst blant lokalbefolkningen. Men nå kan det være tid for å endre perspektivet vårt på denne uvanlige fisken. Matforskere har dykket ned i kvaliteten av pukkellaksen for å avgjøre om den er egnet som mat, og resultatene er overraskende positive.

Selv om mange kan være skeptiske til å inkludere pukkellaks i kostholdet sitt, har forskningen vist at den faktisk kan være en velsmakende tilføyelse til middagsbordet. Pukkellaksens kjøtt skiller seg fra den velkjente oppdrettslaksen. Den har mindre fettinnhold, noe som gir den et sunnere preg, og dens muskelfarge er mer intens rød – en kvalitet som minner mer om vill laks, røye og ørret.

Men der pukkellaksen virkelig skinner, er når den blir røkt. Den naturlige konsistensen av kjøttet egner seg utmerket for røyking, og resultatet er en røkt pukkellaks som er tørr, fast og har en imponerende rød farge. Dette kan potensielt gjøre den til en ettertraktet delikatesse på gourmetrestauranter og hos matentusiaster.

Så selv om pukkellaksen kan ha kommet uanmeldt til norske farvann, kan det hendevi skal takke den for å introdusere oss for en ny kulinarisk opplevelse. Det kan være verdt å gi denne inntrengeren en sjanse på matfatet.

Konklusjon om pukkellaks og dets påvirkning på området

Pukkellaks er en fascinerende art med unike trekk som gjør den lett gjenkjennelig. Den har blitt et stadig mer vanlig syn i Troms og Finnmark, og dens aggressive spredning kan ha alvorlige konsekvenser for økosystemet i området. Det er viktig å forstå den økologiske betydningen av pukkellaksen, samt finne effektive måter å bekjempe dens spredning på.

Vi kan ikke undervurdere viktigheten av å handle nå for å begrense pukkellaksens innvirkning. Hvis vi lar denne invasive arten fortsette å spre seg ukontrollert, kan det true eksisterende fiskebestander og skape ubalanse i økosystemet. Vi oppfordrer deg til å bli informert om hvordan du kan bidra til bekjempelsen av pukkellaks, enten ved rapportering eller deltakelse i fangstprogrammer.

Ofte stilte spørsmål om pukkellaks:

Hvordan kan jeg identifisere en pukkellaks?

For å identifisere en pukkellaks, se etter de karakteristiske humpene den får på ryggen under gytingen. Pukkellaks har også store flekker langs siden av kroppen og en lang halefane.

Er det farlig å spise pukkellaks?

Nei, pukkellaksen ikke bare er egnet for konsum, men besitter også egenskaper som kan gjøre den til en ettertraktet delikatesse. Men når den er gyteklar er den ikke egnet som mat.

Hvordan kan jeg bidra til bekjempelsen av pukkellaks?

Du kan bidra ved å rapportere observasjoner av pukkellaks til lokale myndigheter. Du kan også delta i fangstprogrammer og hjelpe til med å redusere bestanden av pukkellaks i elvene.

Hva er de økologiske konsekvensene av pukkellaksens spredning?

Pukkellaksens aggressive spredning kan true eksisterende fiskebestander ved å konkurrere om mat og leveområder. Dette kan føre til ubalanse i økosystemet og påvirke andre arter negativt.

Hvorfor sprer pukkellaksen seg så raskt?

Pukkellaksen har evnen til å overleve og formere seg under ulike forhold, noe som gjør den svært tilpasningsdyktig. Den har også lange svømmeturer opp elver for å gyte, noe som bidrar til dens spredning.